نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

وظایف واحد نظارت بر درمان

وظایف واحد نظارت بر درمان


اهم وظایف و مسوولیت های واحد نظارت بر درمان:
 
۱-      بازدید و نظارت بر عملکرد مراکز تشخیصی ودرمانی سطح شهرستان اعم از مطب های خصوصی ، دفاتر کار و موسسات پزشکی
۲-      نظارت و کنترل مجوزهای قانونی اشتغال در مراکز تشخیصی و درمانی
۳-      نظارت بر حسن اجرای قوانین وایین نامه ها در کلیه مراکز فوق وانجام اقدامات تشخیصی ودرمانی در حیطه اختیارات مجاز
۴-      نیاز سنجی ونظارت بر احداث هرگونه موسسه پزشکی
۵-      کنترل بکارگیری نیروهای شاغل در مراکز درمانی و جلوگیری از فعالیت افراد فاقد صلاحیت و فاقد مجوزهای قانونی لازم
۶-      بررسی ورسیدگی به شکایات ،پاسخ واعلام نظر کارشناسی
۷-      نظارت براجرای تعرفه های مصوب
۸-       کشف فعالیتهای غیر مجاز درمانی که توسط شاغلان حرف پزشکی یا افراد فاقد صلاحیت صورت می گیردو برخورد قانونی با این فعالیت ها و تعطیلی مراکز غیر مجاز و پیگیری افراد خاطی از طریق مراجع ذی صلاح
۹-      تعامل وهماهنگی با سایر سازمانها وادارات از جمله سازمان نظام پزشکی ، دادسرا،سازمانهای بیمه گر ،تعزیرات حکومتی و... جهت رسیدگی به جرائم پزشکی
 
واحدهای تحت پوشش:
کلیه مطبهای پزشکان عمومی و متخصص – مطبهای دندانپزشکی
 دفاترکار مامایی، شنوایی سنجی ، گفتار درمانی ، مشاوره تغذیه و...
موسسات رادیولوژی،فیزیوتراپی
درمانگاههای خصوصی
لابراتوارهای پروتز دندانی
مووسسات ساخت عینک طبی
 
مراکز درمان سومصرف مواد و...