نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

واحد تغذیه

واحد تغذیه


 

خلاصه عملکرد واحد تغذیه 
* آهن یاری دختران دبیرستانی ودختران ر اهنمایی در داخل شهر وروستا به تعداد جمعا ۴۸۰۰ نفر به مدت ۱۶ هفته هر هفته یک عدد قرص ونظارت بر نحوئ استفاده طی ۱۸ بازدید انجام شده
* اجرای طرح مصرف روغن نباتی مایع به جای جامد در سطح شهرستان و برگزاری جلسات آموزشی برای مدارس ابتدایی وراهنمایی –رابطین –بهورزان –کاردانان- کارشناسان –پزشکان پرسنل درمانی بیمارستان وروسای ادارات وفرمانداری محترم و توزیع پوستر وپمفلت
* اجرای طرح برنامه حمایتی ومشارکتی جهت کودکان دارای سوئ تغذیه ودچار فقر مالی در سطح شهرستان به مبلغ یکصد هزار ریال مواد غذایی برای هر کودک برای ۱۵۰ خانواده
* کلاسهای تغذیه برای رابطین جهاد وکمیته امدادومدارس وصنوف به تعداد ۳۵جلسه برای ۱۲۰۰ نفر در سطح شهروروستا به تعداد
* برگزاری کلاس رژیم درمانی و مشاوره تغذیه برای بیماران دیابتی در داخل شهر وروستا برای ۳۰۰ نفردر ۶ جلسه
*   مشاوره تغذیه ورزیم درمانی برای بیماران نیازمند
*    اجرای طرح پایش ید ادرار کودکان دبستانی در سطح شهرستان
* شناسایی کودکان دچار تغذیه وقرار دادن آنها در طرح حمایتی ومشارکتی
* برگزاری کمیته فرعی تغذیه شهر سالم روستای سالم هر ۶ماه یکبار وپیگری بندهای مربوطه
 
 

 
۱)      برنامه آموزش تغذیه و آهن یاری دختران دبیرستانی در شهرستانهای تابعه
۲)    برنامه مشارکتی – حمایتی کاهش سوء تغذیه در کودکان زیر شش سال مناطق روستایی شهرستان سمنان و مناطق شهری و روستایی شهرستان دامغان
۳)      برنامه حمایت تغذیه ای زنان باردار
۴)       برنامه های IDD  ( اختلالات ناشی از کمبود ید )
۵)       برنامه بهبود تغذیه در گروههای مختلف جامعه
۶)       برنامه غنی سازی آرد با آهن و اسید فولیک
 
موضوعات آموزشی جهت گروههای مختلف شامل موارد ذیل می باشد :
·        آشنایی با تغذیه مناسب و گروههای غذایی و مواد مغذی
·        تغذیه در گروههای آسیب پذیر ( اطفال ، مادران باردار و شیر ده و بیماران )
·        رژیم های صحیح غذایی و اصول تنظیم یک برنامه غذایی مناسب
·        بهداشت مواد غذایی و اصول نگهداری مواد غذایی
·        اصول غنی سازی مواد غذایی
·        مکمل یاری
·        تغذیه در بیماری های خاص