نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شرح وظایف کارشناس امور بیماری ها

شرح وظایف کارشناس امور بیماری ها


 

شرح وظایف کارشناس پیوند و بیماری های خاص

 

مسئول اجرا:      

 

1-کسب خط مشی و دستور العمل های لازم از حوزه ما فوق

 

2- بررسی آمار بیماریهای خاص و امکانات موجود مراکز درمانی تابعه و برنامه ریزی بر اساس نیازهای درمانی بیماران.

 

3- جمع آوری فرمهای سرشماری بیماران خاص بخشهای تابعه ،ثبت اطلاعات مربوط به بیماران خاص وتکمیل بانک اطلاعاتی .

 

4-بازدید از بخشهای خاص ، تجهیزات بخش و پیگیری مسائل درمانی بیماران از طریق بخشهای خاص.

 

5- نیاز سنجی دارویی بیماران براساس بانک اطلاعاتی و اعلام میزان مصرف دارو و پیش بینی میزان مورد نیاز .

 

6-تنظیم بانک اطلاعاتی بیماران پیوندی براساس اطلاعات بیماران مراجعه کننده به واحد بیماران خاص .

 

7- معرفی بیماران خاص به سازمانهای بیمه گر جهت دریافت دفترچه بیمه خاص .

 

8-تخصیص اعتبارات مرتبط با سرطان، دیابت و بیماری های خاص .

 

9- تعیین و اعلام به موقع اعتبارات و تجهیزات مورد نیاز به منظور پیش بینی در بودجه سالانه .

 

10- برگزاری دوره های آموزشی اهدای عضو و مرگ مغزی مصوب وزارت بهداشت برای پرسنل و عوامل مراکز اهدای عضو و شناسایی

 

11-نظارت بر همکاری بیمارستان های مبدأ با مراکز اهدای عضو و شناسایی براسا س دستورالعمل مصوب وزارت متبوع .

 

12-نظارت بر روند انتقال افراد مرگ مغزی از بیمارستان مبدأ به مراکز اهدای عضو .

 

13- مشاوره ،راهنمایی و بررسی مشکلات بیماران و انعکاس به مراجع ذیربط

 

14-جلب مشارکتهای مردمی و بر قراری ارتباط با نهادهای خیریه وافراد خیر

 

15- نظارت بر نحوه ارائه خدمات به بیماران خاص در مراکز خدمات درمانی .

 

16- ارتباط با مراکز مدیریت پیوند و بیماریهای خاص وزارت متبوع و شرکت در جلسات اجرایی

 

17- تهیه مطالب آموزشی جهت آموزش کادر درمانی شاغل در بخش های بیماران خاص .

 

18- انجام مکاتبات بیمه ای با بیمه های موجود در زمینه صدور دفترچه بیمه ای خاص –کارت بیمه ای وهزینه داروها و...

 

19- شرکت فعال در دوره های کارآموزی، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و توانمندیهای شغلی.

 

20- انجام سایر امور مربوطه طبق دستور مافوق مطابق مقررات .

 

 

مهدیه مهاجری