نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شرح وظایف امور آزمایشگاه ها

شرح وظایف امور آزمایشگاه ها


ردیف

شرح وظایف

مسئول انجام

1

مجری خط مشی ودستور العملهای آزمایشگاه مرجع سلامت ،ریاست دانشگاه ومعاون درمان

الهه احمدی

2

تدوین برنامه عملیاتی اداره امور آزمایشگاهها متناسب با نیازها

الهه احمدی

3

ساختار سازمانی ومدیریتی آزمایشگاههای پزشکی

الهه احمدی

4

مدیریت شبکه آزمایشگاهی دانشگاهی

الهه احمدی

5

مدیریت منابع انسانی

الهه احمدی

6

توزیع نیروی طرحی

الهه احمدی

7

مدیریت وسایل تشخیص آزمایشگاهی پزشکی (ivd)

الهه احمدی

8

ارتقاء سطح ایمنی وبهداشت کارکنان ،بیماران ،مراجعه کنندگان ونیز حفظ محیط زیست در راستای استقرار برنامه ارزیابی ومدیریت خطر زیستی وبرنامه ایمنی زیستی آزمایشگاهی

الهه احمدی

9

نظام مدیریت یکپارچه داده ها واطلاعات آزمایشگاههای پزشکی

الهه احمدی

10

انجام فعالیت های مرتبط با پروانه های آزمایشگاهی اعم از تاسیس ،مسئولیت فنی ،ابطال ،تمدید،جابجایی و....

الهه احمدی

11

ارزیابی نقشه ها وپلان های آزمایشگاهها

الهه احمدی

12

مدیریت بهره برداری در آزمایشگاههای پزشکی

الهه احمدی

13

تضمین کیفیت ارائه خدمات آزمایشگاهی ،استاندارد سازی واعتبار بخشی

الهه احمدی

14

برگزاری جلسات کمیسیون ماده 20امور آزمایشگاهها

الهه احمدی

15

دسترسی به خدمات آژمایشگاهی به هنگام ،با کیفیت و مورد نیاز نظام سلامت در مواجهه با حوادث ،بلایا و فوریت ها

الهه احمدی

16

توسعه کمی وکیفی شبکه های آزمایشگاهی با تاکید بر جلب مشارکت بخش غیر دولتی

الهه احمدی

17

توسعه وپژوهش

الهه احمدی

18

اخلاق در آزمایشگاههای تشخیص پزشکی

الهه احمدی

19

رسیدگی وپیگیری شکایات واصله

الهه احمدی

20

حفظ سطح سلامت افراد جامعه با اجرای برنامه کاهش آسیب ،در راستای ارائه خدمات آزمایشگاهی مناسب وبه هنگام در برنامه پدافند غیر عامل

الهه احمدی

21

پاسخگویی به ارباب رجوع

الهه احمدی

22

شرکت در جلسات وکمیته های علمی ،مشورتی ،اجرایی و....

الهه احمدی

23

همکاری ونظارت آزمایشگاهی در برنامه کنترل وپیشگیری بیماریهای واگیر وغیر واگیر

الهه احمدی

24

همکاری با سایر سازمانهای مرتبط(انتقال خون ،نظام پزشکی ،محیط زیست و...)

الهه احمدی

25

انجام امور اداری مربوط به اداره امور آزمایشگاهها

الهه احمدی