روز شمار پویش ملی مبارزه با سرطان

روز شمار پویش ملی مبارزه با سرطان


روز شمار پویش ملی مبارزه با سرطان

روز شمار پویش ملی مبارزه با سرطان

                         پویش ملی مبارزه با سرطان

هفته اول بهمن ماه 1398

باشعار 

سرطان قابل پیشگیری و درمان است،با خود مراقبتی و امید

سه شنبه 1بهمن:سرطان و تشخیص زود هنگام آن

چهار شنبه 2بهمن:محیط سالم و پیشگیری از سرطان

پنجشنبه 3 بهمن:پیشگیری از سرطان و زندگی اجتماعی و معنوی سالم

جمعه 4 بهمن:سرطان و نقش سازمانهای مردم نهاد و خیریه

شنبه 5 بهمن:پیشگیری از سرطان و شیوه زندگی سالم

یکشنبه 6 بهمن:سرطان و بهبود کیفیت زندگی بیماران و خانواده ها

دوشنبه 7بهمن:سرطان و نقش نهادهای دولتی و حاکمیتی

آدرس کوتاه :