دکتر شهرام فاضلیان

متخصص اطفال

سوابق: معاون درمان دانشکده علوم پزشکی خمین

از تاریخ 1395/6/3 تا 1397/6/7 

از تاریخ 1399/1/30 تاکنون