مرکز مراقبت پرستاری شفا

لیست مراکز مراقبت پرستاری مجاز در حوزه تحت پوشش دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تا آخر تابستان 1397

ردیف

نام موسسه

نام موسس

آدرس موسسه

شماره تماس نماینده قانونی

شماره تلفن موسسه

1

شفاء

رضا دالایی

خمین-خیابان امام خمینی(ره)-روبروی مصلی-ابتدای کوچه رازی

09186300087

46341777-086