شرح وظایف

۱-مجری خط مشی ودستور العملهای آزمایشگاه مرجع سلامت ،ریاست دانشگاه ومعاون درمان

۲-تدوین برنامه عملیاتی اداره امور آزمایشگاهها متناسب با نیازها

۳-ساختار سازمانی ومدیریتی آزمایشگاههای پزشکی

۴-مدیریت شبکه آزمایشگاهی دانشگاهی

۵-مدیریت منابع انسانی

۶-توزیع نیروی طرحی

۷-مدیریت وسایل تشخیص آزمایشگاهی پزشکی (ivd)

۸-ارتقاء سطح ایمنی وبهداشت کارکنان ،بیماران ،مراجعه کنندگان ونیز حفظ محیط زیست در راستای استقرار برنامه ارزیابی ومدیریت خطر زیستی وبرنامه ایمنی زیستی آزمایشگاهی

۹-نظام مدیریت یکپارچه داده ها واطلاعات آزمایشگاههای پزشکی

۱۰-انجام فعالیت های مرتبط با پروانه های آزمایشگاهی اعم از تاسیس ،مسئولیت فنی ،ابطال ،تمدید،جابجایی و....

۱۱-ارزیابی نقشه ها وپلان های آزمایشگاهها

۱۲-مدیریت بهره برداری در آزمایشگاههای پزشکی

۱۳-تضمین کیفیت ارائه خدمات آزمایشگاهی ،استاندارد سازی واعتبار بخشی

۱۴-برگزاری جلسات کمیسیون ماده ۲۰امور آزمایشگاهها

۱۵-دسترسی به خدمات آژمایشگاهی به هنگام ،با کیفیت و مورد نیاز نظام سلامت در مواجهه با حوادث ،بلایا و فوریت ها

۱۶-توسعه کمی وکیفی شبکه های آزمایشگاهی با تاکید بر جلب مشارکت بخش غیر دولتی

۱۷-توسعه وپژوهش

۱۸-اخلاق در آزمایشگاههای تشخیص پزشکی

۱۹-رسیدگی وپیگیری شکایات واصله

۲۰-حفظ سطح سلامت افراد جامعه با اجرای برنامه کاهش آسیب ،در راستای ارائه خدمات آزمایشگاهی مناسب وبه هنگام در برنامه پدافند غیر عامل

۲۱-پاسخگویی به ارباب رجوع

۲۲-شرکت در جلسات وکمیته های علمی ،مشورتی ،اجرایی و....

۲۳-همکاری ونظارت آزمایشگاهی در برنامه کنترل وپیشگیری بیماریهای واگیر وغیر واگیر

۲۴-همکاری با سایر سازمانهای مرتبط(انتقال خون ،نظام پزشکی ،محیط زیست و...)

۲۵-انجام امور اداری مربوط به اداره امور آزمایشگاهها