رسالت معاونت درمان

 معاونت درمان دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خمین سازمانی دولتی است که یکی از متولیات اصلی سلامت مردم شهرستان بوده و در راستای سیاستهای دانشکده ماموریت دارد با رویکرد مشتری مداری و عدالت محوری و با استفاده از نیروهای ماهر ، کارآمد و متعهد و اطمینان از رعایت استاندارد و جلب مشارکت های بین بخشی ، فن آوریها و تجهیزات مناسب نسبت به تامین ، حفظ و ارتقاء کیفیت و کمیت خدمات بالینی و کاهش آسیب ها و حوادث در جامعه تحت پوشش از طریق نظارت ، آموزش و مدیریت برنامه های درمانی و بازتوانی اقدام نماید .