درمانگاههای دولتی غیر دانشگاهی

درمانگاه یادگاران امام

آدرس: خمین - بلوار شهید بهشتی - کوچه قائم

 

شماره تماس: 46343710-086

درمانگاه شهید مصطفی خمینی

آدرس: خمین - خیابان شریعتی - خیابان بسیج

 

شماره تماس: 46228605-086