آزمایشگاه های دولتی غیر دانشگاهی

آزمایشگاه شهید مصطفی خمینی

آدرس: خمین - خیابان شریعتی - خیابان بسیج - درمانگاه شهید مصطفی خمینی

 

شماره تماس: 46221712-086

آزمایشگاه یادگاران امام

آدرس: خمین - بلوار شهید بهشتی - کوچه قائم

 

 

شماره تماس: 46343710-086