آزمایشگاه های دانشگاهی

آزمایشگاه مرکزی

آدرس:خمین - خیابان آزادی - طبقه پایین ستاد دانشکده علوم پزشکی خمین

 

شماره تماس: 46222530-086

آزمایشگاه بیمارستان امام خمینی(ره)

آدرس: خمین - میدان مدرس - بلوار شهید بهشتی - ساختمان بیمارستان امام خمینی(ره)

 

شماره تماس : 46332211-086