آزمایشگاههای بخش خصوصی

آزمایشگاه سینا

خمین - میدان پانزده خرداد 

 

شماره تماس : 46225420-086

آزمایشگاه حیان

آدرس: خمین - میدان مدرس

 

شماره تماس :46336761-086