امور مامایی

 

ردیف

عنوان

1

برنامه ترویج زایمان طبیعی سال 97

2

راهنمای کشوری ارائه خدمات مامایی و زایمان

3 دستور عمل کشوری احیا با مایعات ، خون و فراورده ها در خونریزی مامایی
4
5
6 کارآزمایی لیبر پس از سزارین با هدف انجام زایمان طبیعی
7 دستورالعمل اجرایی پیوند برنامه ای اچ آی وی و سلامت باروری 
8
9 شناسنامه و استاندارد خدمت هیسترکتومی کامل یا ناکامل,از طریق شکم,با یا بدون در آوردن لوله ها و تخمدان ها,بدون کولپواور تروسیستوپکسی
10 شناسنامه و استاندارد خدمت هیستروکتومی از راه شکم,با لنفادنکتومی لگنی کامل دو طرفه و نمونه برداری از غدد لنفاوی پاراآئورتیک
11 شناسنامه و استاندارد خدمت آزمون بدون استرس جنین
12 پروتکل مدیریت خونریزی های مامایی