کلاس آموزشی مراقبت های پرستاری در سوختگی ها

کلاس آموزشی مراقبت های پرستاری در سوختگی ها - 8 دی

کلاس آموزشی مراقبت های پرستاری در سوختگی ها

کلاس آموزشی مراقبت های پرستاری در سوختگی ها در تاریخ 8 دی 98 از ساعت 10-8 در سالن کنفرانس معاونت درمان برگزار می گردد.

گروه هدف:کارشناس پرستاری,کارشناس ارشد پرستاری,کارشناس پرستاری های شاغل در فوریتهای پزشکی

لازم به ذکر است کلاس دارای امتیاز بازآموزی می باشد.

آدرس کوتاه :