پلمپ یک واحد دندانسازی فاقد مجوز در خمین

پلمپ یک واحد دندانسازی فاقد مجوز در خمین

پلمپ یک واحد دندانسازی فاقد مجوز در خمین
پلمپ یک واحد دندانسازی فاقد مجوز در خمین

یک واحد دندانسازی فاقد مجوز در خمین توسط اداره نظارت بر درمان دانشکده علوم پزشکی خمین با همکاری و هماهنگی دادستانی ،تعزیرات،اماکن و نیروی انتظامی پلمپ شد.

آدرس کوتاه :