روز شمار هفته سلامت بانوان ایران( سبا) در سال ۱۳۹۸ با شعار "ورزش، شادابی، آرامش"

روز شمار هفته سلامت بانوان ایران( سبا) در سال ۱۳۹۸ با شعار "ورزش، شادابی، آرامش"

روز شمار هفته سلامت بانوان ایران( سبا) در سال ۱۳۹۸ با شعار

جمعه ۱۰ آبان با عنوان فعالیت جسمانی در اوقات فراغت خانواد

شنبه ۱۱ آبان با عنوان فعالیت جسمانی در محیط کار و تحصیل

یکشنبه ۱۲ آبان با عنوان فعالیت جسمانی و پیشگیری از بیماری‌ها

دوشنبه ۱۳ آبان با عنوان ایمنی و استانداردهای ورزش

سه شنبه ۱۴ آبان با عنوان شهر دوستدار فعالیت جسمانی

چهارشنبه ۱۵ آبان با عنوان ورزش همگانی و نشاط اجتماعی

پنجشنبه ۱۶ آبان با عنوان سیاستگذاری در ورزش زنان

آدرس کوتاه :