جلسه ارزیابی چک لیست جدید آزمایشگاههای تشخیص طبی

جلسه ارزیابی چک لیست جدید آزمایشگاههای تشخیص طبی

جلسه ارزیابی چک لیست جدید آزمایشگاههای تشخیص طبی
جلسه ارزیابی چک لیست جدید آزمایشگاههای تشخیص طبی

جلسه ارزیابی چک لیست جدید آزمایشگاههای تشخیص طبی با حضور سروران گرامی جناب آقای دکتر مصطفی لطفی(مسئول فنی آزمایشگاه سینا) ،جناب آقای دکتر عباس رحیمی (مسئول فنی آزمایشگاه حیان) ،سرکار خانم دکتر فلاحی (مسئول آزمایشگاه بیمارستان امام خمینی)،جناب آقای بهنام عابدی (مسئول اداره امور آزمایشگاهها)،جناب آقای مسعود پارسا(سوپروایزر آزمایشگاه بیمارستان)،خانم پروانه بیات(سوپروایزر آزمایشگاه سینا)،اقای محمد منصوری(سوپروایزر آزمایشگاه حیان)،جناب آقای سرلک(سوپروایزر آزمایشگاه تامین اجتماعی)جناب آقای بهشتی (سوپروایزر آزمایشگاه معاونت بهداشتی) و سرکار خانم الهه احمدی (کارشناس نظارت بر اداره امور آزمایشگاهها) مورخه 1398/11/12 در سالن معاونت درمان اجرا وپیرامون مشکلات آزمایشگاهها بحث و تبادل نظر گردید.

آدرس کوتاه :