کنفرانس علمی یکروزه مراقبت تنفسی در نوزادان

کنفرانس علمی یکروزه مراقبت تنفسی در نوزادان - 21 خرداد

کنفرانس علمی یکروزه مراقبت تنفسی در نوزادان

واحد آموزش ضمن خدمت معاونت درمان دانشکده علوم پزشکی خمین در نظر دارد کنفرانس علمی یکروزه مراقبت تنفسی در نوزادان با احتساب امتیاز بازآموزی برگزار نماید.

مکان: سالن کنفرانس معاونت درمان(طبقه سوم)

زمان برگزاری:98/3/21 

مدرسین:پزشکان متخصص اطفال

گروه هدف :کارشناس پرستاری-پزشک عمومی-کاردان و کارشناس فوریتهای پزشکی

 

 

آدرس کوتاه :