کنفرانس علمی مراقبت از مادر وابسته به مواد باردار

کنفرانس علمی مراقبت از مادر وابسته به مواد باردار - 25 تیر

کنفرانس علمی مراقبت از مادر وابسته به مواد باردار
کنفرانس علمی مراقبت از مادر وابسته به مواد باردار

واحد آموزش مداوم معاونت درمان در نظر دارد کنفرانس آموزشی مراقبت ازمادر وابسته به مواد را در روز سه شنبه 98/4/25 با احتساب امتیاز بازآموزی برگزار نماید.سامانه آموزش مداوم جهت ثبت نام از تاریخ 98/4/18 فعال می باشد.مکان برگزاری سالن کنفرانس معاونت درمان. 

 

آدرس کوتاه :