کنفرانس علمی مدیریت کیفیت واصول مستند سازی در آزمایشگاه تشخیص طبیک

کنفرانس علمی مدیریت کیفیت واصول مستند سازی در آزمایشگاه تشخیص طبیک - 23 تیر

کنفرانس علمی مدیریت کیفیت واصول مستند سازی در آزمایشگاه تشخیص طبیک

واحد آموزش مداوم معاونت درمان دانشکده علوم پزشکی خمین در نظر دارد کنفرانس علمی مدیریت کیفیت واصول مستند سازی در آزمایشگاه تشخیص طبی با احتساب امتیاز باز آموزی برگزار می نماید 

مکان برگزاری:سالن کنفرانس معاونت درمان (طبقه سوم)

زمان برگزاری :یک شنبه 23 تیر 1398از ساعت 14 الی 18

زمان ثبت نام در سایت آموزش مداوم :17 تیر 1398 به بعد

مدرسین :دکتر آبسالان –دکتر شریعتی –آقایان غفاری وعابدی

گروه هدف:تکنسین –کاردان و کارشناس آزمایشگاه

 

 

آدرس کوتاه :