کنفرانس علمی آسفیکسی نوزادان

کنفرانس علمی آسفیکسی نوزادان

کنفرانس علمی آسفیکسی نوزادان
کنفرانس علمی آسفیکسی نوزادان

کنفرانس علمی آسفیکسی نوزادان توسط اساتید محترم جناب اقای دکتر فتاحی بیات (فوق تخصص نوزادان)،جناب آقای دکتر فاضلیان(متخصص اطفال)،جناب اقای دکتر نظری (متخصص اطفال) و سرکار خانم دکتر مستوفی زاده (متخصص زنان) جهت پزشکان عمومی،کارشناسی و کاردانی مامایی و کارشناسان پرستاری ،در سالن معاونت درمان برگزار گردید.

آدرس کوتاه :