کارگاه علمی HBB کار مشترک واحد مامایی و اورژانس پیش بیمارستانی

کارگاه علمی HBB کار مشترک واحد مامایی و اورژانس پیش بیمارستانی

کارگاه علمی HBB کار مشترک واحد مامایی و اورژانس پیش بیمارستانی
کارگاه علمی HBB کار مشترک واحد مامایی و اورژانس پیش بیمارستانی

کارگاه علمی HBB(کمک به تنفس نوزاد)در  مورخه 1398/10/21 با همکاری واحد مامایی و اورژانس پیش بیمارستانی توسط سرکار خانم رحمتی (کارشناس ارشد مامایی) ،سرکار خانم دکتر محسنی (متخصص بیهوشی) و جناب اقای دکتر نظری(متخصص اطفال) جهت گروه  پزشک عمومی،مامایی،پرستاری ،تکنیسین اتاق عمل و تکنیسین فوریتها در سالن کنفرانس معاونت درمان برگزار گردید.

آدرس کوتاه :