روز شمار هفته ملی کودک

روز شمار هفته ملی کودک

روز شمار هفته ملی کودک
  • 13 مهر: کودکان با نیازهای ویژه، فرصت‌های برابر

  • 14 مهر: کودک، آموزش، سلامت و ایمنی

  • 15 مهر: کودک، محیط زیست، میراث فرهنگی و گردشگری

  • 16 مهر: کودک، صلح، بازی و نشاط

  • 17 مهر: کودک، رسانه و ارتباطات

  • 18 مهر: کودک، کتاب و فرهنگ مطالعه

  • 19 مهر: کودک، خانواده، سبک زندگی ایرانی‌اسلامی

آدرس کوتاه :