راه اندازی سامانه ثبت فشارخون به شیوه خوداظهاری

راه اندازی سامانه ثبت فشارخون به شیوه خوداظهاری

راه اندازی سامانه ثبت فشارخون به شیوه خوداظهاری

کلیه افراد بالای 30 سال می توانند وارد سایت https://www.salamat.gov.ir/ شوند و پرسش نامه ثبت فشار خون خود را تکمیل نمایند.

آدرس کوتاه :