برگزاری دومین کنفرانس آموزشی طب سنتی با گروه هدف ماما و پرستار

برگزاری دومین کنفرانس آموزشی طب سنتی با گروه هدف ماما و پرستار

برگزاری دومین کنفرانس آموزشی طب سنتی با گروه هدف ماما و پرستار

دومین کنفرانس آموزشی طب سنتی با گروه هدف ماما و پرستار با احتساب امتیاز بازآموزی توسط معاونت درمان با تدریس دکتر سید امیرحسین لطیفی متخصص طب سنتی در تاریخ 98/6/26 در سالن کنفرانس معاونت درمان برگزار گردید.

آدرس کوتاه :