برگزاری اولین کمیته سکته حاد قلبی معاونت درمان در سال ۹۸

برگزاری اولین کمیته سکته حاد قلبی معاونت درمان در سال ۹۸

برگزاری اولین کمیته سکته حاد قلبی معاونت درمان در سال ۹۸

اولین کمیته سکته حاد قلبی معاونت درمان در سال ۹۸ با حضور معاون درمان,ریاست بیمارستان,رئیس ادارات و کارشناسان مربوطه در تاریخ ۹۸/۶/۲۵ در دفتر معاون درمان برگزار گردید.در این جلسه ضمن تاکید بر اهمیت اجرای دقیق برنامه 247 در بیمارستان,مشکلات در این زمینه مطرح و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

آدرس کوتاه :