معرفی سرپرست اداره امور آزمایشگاه ها

آقای بهنام عابدی کارشناس ارشد انگل شناسی پزشکی عضو هیئت علمی دانشکده علوم پزشکی خمین

سرپرست اداره امور آزمایشگاه ها

 

محل استقرار : ساختمان معاونت درمان