معرفی رئیس اداره امور بیماریها و مراکز تشخیصی درمانی

آقای ابوذر صباغی

 

پزشک عمومی

 

محل استقرار : ساختمان معاونت درمان

شرح وظایف

۱-تهیه و تدوین برنامه عملیاتی سالانه امور مامائی، تغذیه بالینی، آمار و مدارک پزشکی،مددکاری در راستای برنامه های وزارت متبوع و سیاست های استراتژیک دانشکده.

۲- تدوین راهبردها و خط مشی های حوزه خدمات درمانی تخصصی و فوق تخصصی مراکز درمانیتشخیصی درمانی، سرپایی و بستری)تحت پوشش در راستای برنامه های وزارت متبوع و سیاست های استراتژیک /دانشکده.

۳- برنامه ریزی و خط مشی گذاری در خصوص ارتقای نظام تعالی خدمات بالینی مبتنی بر استانداردها و سنجه های مندرج در الگوهای مدیریت کیفیت مراکز درمانی تشخیصی درمانی، سرپایی و بستری )تحت پوشش دانشکده (.

۴-استقرار استانداردهای نظام ایمنی بیمار در مراکز درمانیتشخیصی درمانی، سرپایی و بستری )تحت پوشش دانشکده .

۵-توزیع نیروهای انسانی متخصص پزشکی موردنیاز(دستیاران سال آخر و ضریب کا ) در واحدهای ارائه خدمات بالینی تخصصی و فوق تخصصی تحت پوشش دانشکده با هماهنگی وزارت متبوع.

۶-تهیه وتدوین دستورالعمل ها و بخشنامه های مرتبط با هماهنگی معاونت درمان .

۷- ابلاغ دستورالعمل ها و بخشنامه ها وزارت متبوع و سایر مراجع ذیصلاح به بیمارستانها .

۸- تشکیل کمیته های تخصصی بیماری ها در سطح دانشگاه ,دانشکده و اولویت بندی خدمات تخصصی بر اساس بسته های خدمتی مصوب وزارت متبوع.

۹- تعامل با انجمن های حمایتی، سازمان های بیمه گر و داروخانه های مرجع در زمینه تأمین تسهیلات درمانی و داروهای بیمران پیوندی و خاص                                                                                                                             

۱۰اتهیه گزارش ها دوره ای عملکرد برنامه های مربوطمانند تغذیه بالینی، اعتباربخشی، امور مامائی و )... و ارائه به مسئولین ذی ربط.

۱۱-گزارش گیری مستمر عملکرد مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه ,دانشکده، ثبت در سامانه های الکترونیکی، تحلیل و تولید شاخص های مربوط و اعلام به مراجع مرتبط.

۱۲-برنامه ریزی و اجرای نظام مراقبتی عفونتهای پرستاری

۱۳- نظارت و پیگیری تشکیل کمیته های زایمان ایمن، ترویج زایمان طبیعی، کاهش مرگ ومیر مادری، احیاء نوزاد،کاهش مرگ ومیر نوزادی در سطح دانشکده.

۱۴-پایش و نظارت اجرای برنامه های کشوری شامل ترویج زایمان طبیعی، نظام مراقبت مرگ مادر باردار، مرگ نوزاد، دوستدار مادر، دوستدار کودک و غیره.

۱۵-مشارکت با تیم نظارت و اعتباربخشی و تکمیل سنجه ها و چک لیست های امور بیمارستانی، تغذیه بیمارستان ها و دفاتر مشاوره تغذیه، مدارک پزشکی، مددکاری، مامائی و ارائه بازخورد .

۱۶-هماهنگی با معاونت محترم توسعه دانشگاه در نحوه تامین و توزیع نیروی انسانی در مراکز درمانی تابعه

۱۷ -کنترل و نظارت بر کار کارکنان واحدهای ذیربط و تقسیم کار و ایجاد هماهنگی بین فعالیتهای آنها.

۱۸-برنامه ریزی و هماهنگ نمودن امور بیمارستان از نظر عملکرد در مواقع بحران تحت نظر مسئولین ذیربط.

۱۹- برنامه ریزی به منظور اخذ مداوم نظرات مراجعین و بیماران به منظور حصول اطمینان از رضایت آنان.

۲۰- تهیه و تنظیم و تدوین برنامه های توانمند سازی کارکنان تحت سرپرستی .

۲۱- شرکت در جلسات و کمیسیونهای مربوط وارائه نظرات مشورتی و تخصصی.

۲۲- شرکت فعال در دوره های کارآموزی, مهارتی  وآموزشی در جهت ارتقای توانمندیهای شغلی .

۲۳-انجام سایر امورمربوطه مطابق دستور مافوق طبق مقررات .