تعالی خدمات بالینی

معرفی کارشناس

خانم فرنوش عطاریان

 

کارشناس پرستاری

 

محل استقرار: ساختمان معاونت درمان

شرح وظایف

1-کسب خط مشی  ودستورالعمل های لازم از حوزه مافوق.

2-سیاستگذاری در زمینه نظام حاکمیت خدمات بالینی از طریق کمیته سیاست گذاری.

3-فراهم سازی وتمهیدات لازم برای دستیابی به اهداف ارتقای کیفیت درمان دربستر حاکمیت خدمات بالینی با استفاده از توان وظرفیت دانشگاه.

4-آموزش روسا، مدیران و کارشناسان بیمارستان های تحت پوشش.

5-نظارت فعال ومستمر بر اجرای مبانی ومصادیق حاکمیت خدمات بالینی در مراکز درمان تحت پوشش.

6-تشکیل ومدیریت کمیته ها، کارگروه ها وتیم های موثر در حاکمیت وتعالی خدمات بالینی واعتبار بخشی.

7-ارسال گزارشات فصلی وسالیانه براساس فرمت کشوری به دبیرخانه حاکمیت خدمات بالینی در وزارت بهداشت.

8-برنامه ریزی وخط مشی گذاری در خصوص ارتقای نظام تعالی خدما بالینی مبتنی بر استانداردها وسنجه های مندرج در الگوهای مدیریت کیفیت مراکز درمانی(تشخیصی درمانی،سرپایی وبستری)تحت پوشش دانشکده.

9-نهادینه کردن فرهنگ ارتقای کیفیت در بیمارستان.

10-طراحی نظام تشویق وافزایش انگیزه در کارکنان در جهت استمرار برنامه .

11-حمایت، پشتیبانی ونظارت فعال ومستمر بر اجرای مبانی مصادیق حاکمیت خدمات بالینی وفعالیت مراکز دفاتر بهبود کیفیت، حاکمیت بالینی بیمارستان ها ودرمانگاه های تابعه.

12-نیازسنجی آموزشی، برنامه ریزی واجرای برنامه های آموزشی منظم مستمر دست اندرکاران اجرای برنامه استقرار حاکمیت خدمات بالینی .

13-ثبت ونگهداری مستندات اجرای برنامه.

14-ارتباط مستمر با مدیران بیمارستان در جهت رفع مشکلات مربوطه.

15-برقراری شبکه ارتباطی اینترنتی برای تسهیل وسرعت بخشیدن به انتقال وبه اشتراک گذاری اطلاعات لازم، به منظور اطلاع رسانی سریع وبه روز در راستای اجرای برنامه به کلیه دست اندرکاران استقرار واجرای برنامه در سطح مراکز تابعه .

16-نظارت عالیه بر اجرای برنامه حاکمیت بالینی طبق سیاستهای وزارت در مراکز تابعه وبرنامه ریزی در جهت رفع چالش ها.

17-شرکت فعال در دوره ها کارآموزی، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات وتوانمندیهای شغلی.

18-انجام سایر امور مربوطه طبق دستور مافوق مطابق مقررات.