بیماریهای خاص

معرفی کارشناس

خانم مریم السادات رضایی

 

کارشناس پرستاری

 

محل استقرار:ساختمان معاونت درمان

شرح وظایف

1-کسب خط مشی و دستور العمل های لازم از حوزه ما فوق

2- بررسی آمار بیماریهای خاص و امکانات موجود مراکز درمانی تابعه و برنامه ریزی بر اساس نیازهای درمانی بیماران.

3- جمع آوری فرمهای سرشماری بیماران خاص بخشهای تابعه ،ثبت اطلاعات مربوط به بیماران خاص وتکمیل بانک اطلاعاتی

4-بازدید از بخشهای خاص ، تجهیزات بخش و پیگیری مسائل درمانی بیماران از طریق بخشهای خاص.

5-تنظیم بانک اطلاعاتی بیماران پیوندی براساس اطلاعات بیماران مراجعه کننده به واحد بیماران خاص .

6- معرفی بیماران خاص به سازمانهای بیمه گر جهت دریافت دفترچه بیمه خاص .

7-تخصیص اعتبارات مرتبط با سرطان، دیابت و بیماری های خاص .

8- نظارت بر نحوه ارائه خدمات به بیماران خاص در مراکز خدمات درمانی .

9- ارتباط با مراکز مدیریت پیوند و بیماریهای خاص وزارت متبوع و شرکت در جلسات اجرایی

10- تهیه مطالب آموزشی جهت آموزش کادر درمانی شاغل در بخش های بیماران خاص .

11- انجام مکاتبات بیمه ای با بیمه های موجود در زمینه صدور دفترچه بیمه ای خاص –کارت بیمه ای وهزینه داروها و...

12- شرکت فعال در دوره های کارآموزی، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و توانمندیهای شغلی.

13- انجام سایر امور مربوطه طبق دستور مافوق مطابق مقررات .