امور متخصصین

معرفی کارشناس

خانم الهام عبدی

 

کارشناس مامایی

 

محل استقرار: ساختمان معاونت درمان

شرح وظایف

1-کسب خط مشی و دستور العمل های لازم از حوزه ما فوق

2- م نیازسنجی ،تعیین اولویت های نیروی تخصصی مورد نیاز در مناطق تحت پوشش دانشگاه براساس ضوابط وزارت متبوع

3-برنامه ریزی اجرایی برای فعالیتهای جذب و توزیع نیروهای تخصصی و دانشکده

4- برگزاری جلسات توزیع نیروهای تخصصی جذب شده متعهد خدمت بر اساس دستورالعملهای موجود

5- انجام و پیگیری امور اداری مربوط به نیروهای تخصصی و فوق تخصصی دانشکده از قبیل شروع به کار ، صدور گواهیهای مورد نیاز بر

اساس تفویض اختیار انجام شده توسط وزارت متبوع .

6- ابلاغ و نظارت بر حسن اجرای دستورالعملها،بخشنامه ها و آئین نامه های ارسالی از سوی مبادی ذیربط در خصوص جذب،توزیع و ماندگاری

نیروهای تخصصی  .

7- بررسی و پیشنهاد راهکارهای توسعه ای جهت ارتقای فرآیندها ، کاهش زمان انجام فعالیتها و افزایش رضایتمندی نیروهای تخصصی  .

8-انجام امور مربوط به جذب، توزیع و صدور گواهیهای انجام خدمات دستیاران مشمول طرح یکماهه و صدور ابلاغ ، اعلام شروع به کار ، غیبت 

صدور گواهی پایان تعهدات نیروهای فارغ التحصیل تخصصی پزشکی برای انجام خدمات در واحدهای ارائه خدمات بالینی تخصصی

9-تحویل مدارک، ثبت نام و ورود اطلاعات کلیه فارغ التحصیلان رشته های تخصصی دانشگاه و انجام مکاتبات مربوط به نیروهای مشمول

تعهدات قانونی ضریب کا ) اعم از معرفی ، صدور گواهی پایان تعهدات و...)

10- اخذ آمار و اطلاعات نیروهای کادر تخصصی از واحدهای تحت پوشش به منظور تکمیل بانک جامع اطلاعاتی معاونت و ورود اطلاعات مذکور

در سایتهای تنظیمی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشک.

11- انجام بازدیدهای منظم و دوره ای از واحدهای تابعه دانشکده به منظور بررسی عملکرد نیروهای تخصصی .

12- برگزاری جلسات توزیع نیروهای تخصصی جذب شده متعهد خدمت بر اساس دستورالعملهای موجود .

13-شرکت فعال در دوره های کارآموزی، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و توانمندیهای شغلی.

14- انجام سایر امور مربوطه طبق دستور مافوق مطابق مقررات