امور مامایی

معرفی کارشناس

خانم الهام عبدی

 

کارشناس مامایی

 

محل استقرار: ساختمان معاونت درمان

شرح وظایف

1-مطالعه وبررسی قوانین ،مقررات ،بخشنامه ها وآئین نامه های اجرائی ذیربط.

2-نظارت بر حسن اجرای ضوابط و مقررات تعیین شده توسط وزارت در رابطه با امور مامایی طبق دستورالعملهای مربوطه

3-ابلاغ و پیگیری برنامه های ارائه شده از طرف اداره مامایی و تنظیم گزارش و ارسال عملکرد مربوطه به وزارت متبوع

4- اقدام لازم جهت رسیدگی به شکایات فنی و اداری پرسنل ماما یی و سایر مراجعین در رابطه با امور مامایی بر اساس ضوابط مربوطه

5-بررسی و نیاز پرسنل به آموزشهای ضمن خدمت و ایجاد تسهیلات به منظور تشکیل این دوره ها وشرکت پرسنل و نیز نظارت بر چگونگی اجرای دوره ها.

6-تدوین برنامه های کاربردی به منظور بهبود کیفیت خدمات مامایی در بخش زایمان و سایر بخش های مرتبط.

7- مشارکت در فرآیند آموزش بالینی دانشجویان مامایی( کاردانی و کارشناسی و کارشناسی ارشد )در بخشهای مامایی، زنان، اطاق زایمان، نوزادان، جراحی زنان و سایر بخش ها طبق کتابچه راهنمای بالینی

8-بررسی آمار و علل مرگ و میر مادر و نوزاد دربخشهای درمانی.

9-جمع آوری آمار ماهیانه سزارین و زایمان طبیعی به تفکیک پزشکان از واحدهای تابعه و جمعبندی سالانه آن.

10- نظارت و ارزیابی دفاتر کار مامایی و بررسی کیفی و کمی ارائه خدمات مامایی از واحدهای تابعه براساس استانداردهای تعیین شده وانعکاس آن به مقام ذیربط

11-کسب اطلاعات از پدیده های نوین مامایی در جهت ارتقاء سطح علمی و عملی خدمات مامایی

12-جمع آوری و ارسال اطلاعات پرسنلی و سایر آمار مورد لزوم مامایی واحدهای تابعه و خصوصی به وزارت متبوع

13- برآورد وتوزیع نیروی انسانی بر مبنای نیاز های کارشناسی شده بیمارستانهای تابعه

14-رسیدگی وپیگیری مشکلات کارکنان مامایی وارائه راهکار های اساسی در جهت تامین ورفاه کار کنان به مسئولین ذیربط

-15پیگیری در خصوص رفع کمبود تجهیزات پزشکی در زایشگاه های تابعه و مراکز ارائه خدمات مامائی .

16-پیگیری مسائل ومشکلات درمانی مامائی موجود وبررسی راه حل مناسب وانعکاس به مقام ذیربط .

17-مشارکت در تحقیقات کاربردی در عرصه نظام سلامت در شغل مربوطه

18-شرکت فعال در دوره های کارآموزی، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و توانمندیهای شغلی و بکارگیری نتایج آن در انجام وظایف محوله.